O nas

Fundacja „Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego” ustanowiona została przez Mateusza Komorowskiego, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Kołakowskiego w Kancelarii Notarialnej przy Alei Solidarności nr 72 lokal nr 5 w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2012 roku pod numerem repertorium A Nr 128/2012.

Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną, nie związaną z żadnym wyznaniem oraz nie nastawioną na zysk - całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, po pokryciu kosztów jej działalności, przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Motto Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego brzmi: "Razem możemy zrobić więcej".

Celem Fundacji jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności:   

 1. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej;
 2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 3. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 4. propagowanie samorządności;
 5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 6. ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 7. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 9. promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 10. upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 11. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prywatne, instytucje, firmy, organizacje pozarządowe zapraszamy bardzo serdecznie do współpracy!

 

„(…) Nie ma wolnych obywateli i silnego państwa, bez społeczeństwa obywatelskiego, które promuje cnoty obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Takie państwo jest warunkiem rozwoju jednostki, jest niezbędnym komponentem siły Narodu i konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej.(…)” - fragment wystąpienia dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich wygłoszonego po złożeniu ślubowania na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 lutego 2006r. (źródło: www.rpo.gov.pl)