Skip to main content

Dla Mediów

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego jest otwarty na kontakty z mediami. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące działalności naszej Fundacji lub potrzebujecie komentarza albo wsparcia eksperckiego to prosimy o kontakt:

 

Dyrektor Biura: Agata Wójcik
+48 791 240 200
biuro@miso.org.pl 

 

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej - działa społecznie (non profit, pro publico bono).

 

Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności:      

  • pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • propagowanie samorządności;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
  • ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
  • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  • promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  • upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

 

W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.