Skip to main content

Statut

Statut Fundacji

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja „Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Mateusza Komorowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Kołakowskiego w Kancelarii Notarialnej przy Alei Solidarności nr 72 lokal nr 5 w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2012 roku pod numerem repertorium A Nr 128/2012.

 

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r., Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 4

Motto Fundacji brzmi: "Razem możemy zrobić więcej".

 

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Nadzór nad Fundacją, ze względu na charakter i cele Fundacji, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 7

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

§ 8

Fundację powołano na czas nieoznaczony.

 

§ 9

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 10

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 11

Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą.

 

§ 12

Fundacja może używać godła, barw i znaku Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

 

§ 13

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Fundacja Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego".

 

§ 14

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji mogą uzyskać tytuł „Sponsora Fundacji Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego”, jeżeli wyrażą takie życzenie.
 3. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy oraz nadawany jest przez Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 15

 1. Celem Fundacji jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności:
 • pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • propagowanie samorządności;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

 

§ 16

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, badawczej, informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z organami administracji samorządowej i państwowej;
 • aktywne uczestnictwo w życiu publicznym;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami Fundacji;
 • ustanawianie i przyznawanie stypendiów i dotacji na rzecz osób fizycznych i prawnych, nie wyłączając członków Zarządu Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie wykładów, debat, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konwersatoriów, sympozjów, konferencji, festiwali.

 

§ 17

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 18

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki pieniężne, majątek ruchomy i nieruchomy nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 19

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • zbiórek pieniężnych, loterii i innych imprez publicznych;
  • składek, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy;
  • dochodów wypracowanych z majątku Fundacji;
  • dochodów z operacji finansowych;
  • innych wpływów.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, po pokryciu kosztów jej działalności, przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

§ 20

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

 

§ 21

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                                                                                              

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB JEJ ZARZĄDZANIA

 

§ 22

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji.
   

§ 23

 1. Zarząd Fundacji jest organem obligatoryjnym Fundacji, którym kieruje Prezes Zarządu Fundacji. Prezesem Zarządu jest z mocy statutu Fundator, chyba że, powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dziewięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu i do 6 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w drodze uchwały w każdym czasie.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Zarządu Fundacji bądź jego rezygnacji.

 

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.

 

§ 25

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych;
 • opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i kontrolowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
 • prawo do przyjmowania dotacji, subwencji, spadków i zapisów na realizację zadań statutowych Fundacji;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

 

§ 26

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków - w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 27

Zarząd Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 28

Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

§ 29

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym.
 2. Umowy zawiera i rozwiązuje Prezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

§ 30

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 3 osób legitymujących się  nieskazitelnym charakterem i autorytetem społecznym.
 3. Członkowie Rady Programowej pełnią funkcję honorowo.
 4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji w każdym czasie.
 5. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Rady bądź jego rezygnacji.

 

§ 31

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

 1. sprawowanie merytorycznej pieczy nad działalnością Fundacji;
 2. planowanie i wspieranie działań Fundacji;
 3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 4. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, z którymi zwróci się Zarząd Fundacji.

 

§ 32

 1. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

§ 33

Zmiana Statutu, w tym zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Fundatora w drodze uchwały.

 

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§ 34

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze uchwały.

 

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 35

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały, który wyznacza likwidatora.

 

§ 36

Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator w przypadku:

 1. osiągnięcia celów, dla których została powołana Fundacja;
 2. wyczerpania źródeł finansowych i majątku Fundacji.

§ 37

 

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji i będą one tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 

§ 39

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

FUNDATOR:
 

/-/ Mateusz Komorowski

 

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 roku