Skip to main content Skip to page footer

Patronaty

Zasady przyznawania Honorowych Patronatów przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO)

 

Zasady ogólne

 1. MISO może przyznać Honorowy Patronat wydarzeniom wpisującym się w charakter jego działalności, cele statutowe i wartości przez niego głoszone.
 2. Honorowy Patronat może być przyznany przede wszystkim przedsięwzięciom organizowanym dla dobra publicznego, na zasadach non-profit oraz reprezentujących wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.
 3. Honorowy Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewieniem postaw obywatelskich oraz działaniem na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.
 4. Honorowy Patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego MISO.

 

Procedura przyznawania Honorowego Patronatu

Osoby/organizacje starające się o Honorowy Patronat powinny:

 1. wypełnić Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego i dołączyć do niego dokładny opis/program planowanego wydarzenia;
 2. przesłać ww. dokumenty e-mailowo na adres: biuro@miso.org.pl najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

MISO poinformuje o decyzji w sprawie Honorowego Patronatu w terminie 1 tygodnia od momentu otrzymania Wniosku.  

 

Obowiązki osoby/organizacji, której przyznano Honorowy Patronat:

 1. Przed rozpoczęciem wydarzenia: dostarczenie MISO materiałów promocyjnych z logiem MISO (w wersji elektronicznej i ew. papierowej) nie później niż 2 tygodnie przed wydarzeniem. Wszystkie materiały promocyjne zawierające logo MISO muszą zostać zaakceptowane przez MISO przed ich rozpowszechnieniem.
 2. Po zakończeniu wydarzenia: przedstawienie sprawozdania/raportu (w języku polskim i angielskim) i zdjęć, nie później niż 2 tygodnie po wydarzeniu.

 

Uwagi końcowe

 1. MISO rozpatrzy jedynie kompletne wnioski.
 2. Odmowa przyznania Honorowego Patronatu jest ostateczna.
 3. MISO zastrzega sobie prawo do cofnięcia Honorowego Patronatu w szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji organizatorzy wydarzenia zostaną powiadomieni o decyzji drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Materiały do pobrania:

 1. Zasady przyznawania Honorowych Patronatów przez MISO
 2. Wniosek o Honorowy Patronat MISO