Skip to main content Skip to page footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: „RODO”, oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), poniżej przekazujemy informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, m.in. w związku z korzystaniem ze stron internetowych miso.org.pl i camiso.org.pl [dalej zwanych: „Serwisem”] lub w związku z prowadzeniem z Państwem korespondencji e-mailowej informującej o naszej działalności [dalej zwanej „Newsletterem”], oraz informacje na temat plików cookies.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą i adresem w Warszawie (00-659) przy ulicy Koszykowej 51A lok. 13, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412377, o numerze NIP 9512354289, REGON 146028040, adres e-mail: biuro@miso.org.pl, nr tel.: +48 791 240 200 [dalej zwany: „MISO”].

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
    1. w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu;
    2. w celu przesyłania Państwu Newslettera.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Państwa dane osobowe, przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu, dają nam możliwość informowania Państwa o działalności MISO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes MISO jako administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Państwa dane osobowe, przetwarzane w celu przesyłania Państwu Newslettera, dają nam z kolei możliwość utrzymywania z Państwem bieżącego kontaktu, umożliwiają nam prowadzenie z Państwem korespondencji oraz szerszego informowania Państwa o działalności MISO. Zgodnie z RODO te okoliczności również stanowią tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez MISO jako administratora Państwa danych osobowych, co jednocześnie czyni ich przetwarzanie zgodnym z prawem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Uzasadnionym prawnie interesem MISO, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Serwisu i Newslettera. Posiadanie przez MISO Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo korzystać z Serwisu oraz dalej otrzymywać Newsletter. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobieranie informacji z serwerów Serwisu oraz odbiorcom otrzymywanie Newslettera, jak również zapewniają poprawne funkcjonowanie Serwisu i Newslettera, a także bezpieczeństwo danych należących do MISO.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane osobowe, przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu, będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów MISO jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych. Dane osobowe, przetwarzane w celu przesyłania Państwu Newslettera, będą z kolei przechowywane przez okres prowadzenia z Państwem korespondencji, o ile oczywiście nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z MISO firmom informatycznym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, wówczas przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Pliki cookies
Serwis używa plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, telefon) – osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies są używane w celu uwierzytelniania odwiedzających, poprawnego wyświetlania Serwisu w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego oraz ułatwienia korzystania z Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Serwisem – czyli MISO. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. Serwis nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. MISO nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Serwisu, do których odnośniki znajdują się w Serwisie. Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Realizując obowiązek wynikający z RODO, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę, że – o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez MISO Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową. Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).