Skip to main content Skip to page footer

O nas

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej - działa społecznie (non profit, pro publico bono).

Celem Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju, a w szczególności:      

 • pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • propagowanie samorządności;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

 

W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.