Skip to main content

“How do we define our community?” POLSKO-ROSYJSKA KONFERENCJA NAUKOWA


W dniach 10-12 grudnia 2012 roku członkowie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „How do we define our community?”. Zorganizowana ona została w ramach programu „Academia in Public Discourse Poland-Russia” zainicjowanego i prowadzonego przez Fundację “Instytut Artes Liberales” oraz Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwszego dnia dyskutowano na temat społeczeństwa obywatelskiego, głównych determinantów wspólnoty polskiej i rosyjskiej, a także narodowej tożsamości. Uczestnicy konferencji zastanawiali się również nad rolą Cerkwi Prawosławnej w Rosji i Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce.

Drugiego dnia szukano odpowiedzi na pytanie: jak zdefiniować wspólnotę akademicką? Podczas paneli i warsztatów pochylono się m.in. nad następującymi zagadnieniami: 

  • wspólnota akademicka w Polsce i w Rosji: autonomia i odpowiedzialność;
  • rywalizacja vs. współpraca wewnątrz wspólnoty akademickiej;
  • narodowe nauki humanistyczne w kontekście globalnym. Doświadczenia Polski i Rosji.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był relacji: wspólnoty akademickie - polityka. Zastanawiano się nad wpływem wspólnot akademickich na proces podejmowania decyzji politycznych z perspektywy Polski i Rosji. Deliberowano nad formami i sposobami udziału środowisk akademickich w życiu politycznym: niezależność vs. współzależność; intelektualiści, myśliciele i badacze vs. politycy podejmujący decyzje; państwa demokratyczne vs. autorytarne.

Mateusz Komorowski, Prezes MISO, uczestniczył w panelu dyskusyjnym podsumowującym trzydniową debatę. Na początku swojego wystąpienia pogratulował organizatorom tematyki konferencji, która w jego ocenie, była niezwykle ważna, interesująca i aktualna. W dalszej części zwrócił uwagę na ciekawe zestawienie prelegentów uczestniczących w panelach oraz poruszanych podczas nich zagadnień. Jako przykłady wymienił:

  • dyskusję o wspólnocie akademickiej z udziałem m.in. prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow (byłej Rektor Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. Mariny Borovskaya (Rektor Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem). Podkreślił, że była to okazja, aby dowiedzieć się czy polska i rosyjska wspólnota akademicka zmaga się z tymi samymi wyzwaniami/problemami, wymienić się doświadczeniami oraz zastanowić co nas łączy i co możemy wspólnie zrobić.
  • Warsztat poświęcony syberyjskiej perspektywie społeczeństwa obywatelskiego z udziałem m.in. prof. Chingis Andreev, prof. Andrey Bazarov i prof. Zoja Morochojewa dzięki któremu uczestnicy konferencji mogli wysłuchać niezwykłych wystąpień.  
  • Panel dotyczący Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymsko-Katolickiego, w którym uczestniczyli: prof. Emil Pain, prof. Anna Wolff-Pawęska oraz prof. Adam D. Rotfeld. Była to platforma do dyskusji m.in. o przesłaniu do narodów Polski i Rosji o pojednanie - dokumentu podpisanego 17 sierpnia przez patriarchę Cyryla i przewodniczącego Episkopatu arcybiskupa Józefa Michalika.

Na zakończenie Komorowski podkreślił, że projekt „Academia in Public Discourse” jest niezwykły, bowiem gromadzi wokół siebie wybitne osobistości z Polski i Rosji m.in. ze świata nauki, polityki, mediów czy organizacji pozarządowych. Jest platformą do swobodnego dialogu, szczerych dyskusji, wymiany poglądów oraz pogłębiania porozumienia, tak bardzo potrzebnego obecnie w relacjach polsko-rosyjskich.