Skip to main content

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ - WEŹ UDZIAŁ I WYGRAJ WYJAZD STUDYJNY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNE ATRAKCYJNE NAGRODY!!!


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce ogłaszają ogólnopolski konkurs na esej pod hasłem: „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży”. Konkurs ma za zadanie promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej młodzieży oraz uwrażliwienie jej na problematykę praw człowieka.

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, zwany dalej „Organizatorem”, wraz z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, jako „Partnerem”.

 

II. Sponsor

Sponsorem konkursu jest Ecolines Polska Sp. z o.o.

 

III. Cel konkursu

Celem konkursu „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży” jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się wiedzą z zakresu tematyki konkursu i przygotują najlepsze prace pisemne na jeden z trzech podanych w dalszej części regulaminu tematów.

 

IV. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do:

 • I grupa wiekowa: studentów uczelni wyższych publicznych i niepublicznych wszystkich kierunków;
 • II grupa wiekowa: uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych.

2. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu i przesłaniu indywidualnej pracy konkursowej w terminie i formie określonej w niniejszym regulaminie.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę (esej) nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

4. Esej nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie może w żadnej swej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

5. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie przez autora pracy zgody na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w ramach działań promocyjnych konkursu (np. publikacje prasowe, wydawnictwa, media elektroniczne). Udział w konkursie oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb konkursowych, o ile takie dane będą ujawniane w trakcie konkursu i w związku z jego przebiegiem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

7. Zachęcamy do „polubienia” fanpage’a MISO: www.facebook.com/MiedzynarodowyInstytutSpoleczenstwaObywatelskiego

 

V. Tematyka i forma prac konkursowych, termin i regulacje

1. W celu udziału w konkursie należy przygotować pracę pisemną na jeden z trzech podanych tematów:

 

 • „Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: wczoraj, dziś i jutro. Jak jest, a jak być powinno?”
 • „Jestem cząstką społeczeństwa obywatelskiego - moje prawa i obowiązki.”
 • „Przejawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Które z nich uważasz za najważniejsze i dlaczego?”
 •  

2. Pracę pisemną należy przesłać do dnia 18 lutego (poniedziałek) 2013 r. w wersji papierowej wraz z zapisem na płycie CD na adres pocztowy:

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Klimczaka 17 lok. 95
02-797 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na esej”

O terminie złożenia pracy zdecyduje data stempla pocztowego.

3. Praca pisemna złożona po terminie nie będzie brała udziału w konkursie.

4. Praca pisemna nadesłana na konkurs nie będzie zwracana autorowi.

5. Ocenie podlega praca pisemna nadesłana w podanym terminie, napisana w języku polskim na jeden z trzech tematów podanych w rozdziale V pkt. 1 niniejszego regulaminu.

6. Praca pisemna zgłoszona na konkurs nie może przekraczać objętości 12 000 znaków (bez spacji, przypisów dolnych i końcowych). Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza. Akceptowany format pracy to .doc lub .pdf.

7. Do pracy pisemnej musi zostać dołączona informacja zawierająca następujące dane:

 • imię i nazwisko autora pracy;
 • adres korespondencyjny;
 • adres e-mail;
 • telefon kontaktowy;
 • adres uczelni lub szkoły, w której studiuje bądź uczy się uczestnik konkursu.
 • W przypadku studentów należy podać także nazwę kierunku studiów.

8. Każdy pełnoletni uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć do pracy pisemnej oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie (Załącznik nr 2).

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. W celu oceny prac konkursowych Organizator powoła Komisję oceniającą, która przyzna:

 • od 1 do 10 punktów za zgodność z ideą, celami i tematem konkursu;
 • od 1 do 10 punktów za oryginalne podejście do tematu i walory literackie;
 • od 1 do 5 punktów za przejrzystą strukturę pracy, spójność, estetykę oraz poprawność językową.

2. Trzech uczestników konkursu z najwyższą ilością punktów w I oraz II grupie wiekowej zdobędzie tytuł laureata oraz otrzyma atrakcyjne nagrody określone w rozdziale VII regulaminu.

 

VII. Nagrody

W obu grupach wiekowych (studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych wszystkich kierunków oraz uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych) trzech uczestników z najwyższą ilością punktów otrzyma następujące nagrody:

 

 1. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Paryża.
 2. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Wilna.
 3. miejsce: 3-dniowa wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz bilet autokarowy w obie strony dla 2 osób do/z Berlina.

Dodatkowo, fragmenty lub całe prace laureatów konkursu zostaną także opublikowane na portalu ngo.pl. Ponadto, wszyscy laureaci otrzymają również zaproszenie do Warszawy na jednodniową wizytę studyjną w Parlamencie oraz uroczyste spotkanie z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jackiem Protasiewiczem i zaproszonymi gośćmi specjalnymi podczas którego wręczone zostaną nagrody, a także pamiątkowe dyplomy. Przewidziane są także nagrody rzeczowe. Przyjazd laureatów na uroczystość pokrywa Partner konkursu.

 

VIII. Terminarz konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada (poniedziałek) 2012 r.

2. Prace należy dostarczyć do dnia 18 lutego (poniedziałek) 2013 r. zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

3. Lista autorów zwycięskich prac pisemnych zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji: www.miso.org.pl oraz na jej fanpage’u:www.facebook.com/MiedzynarodowyInstytutSpoleczenstwaObywatelskiego  22 kwietnia (poniedziałek) 2013 r., a w terminie późniejszym opublikowane zostaną także ich eseje. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach także telefonicznie.

4. O terminie uroczystości wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo.

 

REGULAMIN KONKURSU - ściągnij

PLAKAT KONKURSU - ściągnij