Skip to main content

OŚRODEK ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UW PARTNEREM MISO


W dniu 20 grudnia 2012 r. Prezes MISO Mateusz Komorowski oraz Dyrektor OAP UW prof. Stanisław Sulowski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego a Ośrodkiem Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest wzajemne wspieranie się w podejmowanej działalności oraz tworzenie płaszczyzny do organizowania wspólnych inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym. W wyniku porozumienia OAP UW dołączył do grona partnerów MISO.

Ośrodek Analiz Politologicznych UW (OAP) to niezależna organizacjaktórej misją jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych. OAP przyjmuje postawę ideologicznej neutralności, obiektywizmu i przestrzegania w swej działalności najwyższych standardów akademickich. Prowadzone badania mają służyć dobru wspólnemu i nie sprzyjają żadnej opcji politycznej.

Opracowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW materiały i analizy są przygotowywane przez profesjonalistów krajowych i zagranicznych z uniwersyteckich ośrodków politologicznych.

 

 

Podstawowe zadania OAP to:

 

  • Identyfikacja bieżących problemów politycznych na polskiej, europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej;
  • Przedstawianie propozycji rozwiązań problemów politycznych;
  • Wspomaganie wymiany idei i informacji między kluczowymi aktorami procesu politycznego.

 

Dla osiągnięcia założonych celów OAP realizuje:

 

  • średnio- i długookresowe projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, których wyniki podawane są do publicznej wiadomości;
  • organizuje: konferencje, prezentacje, seminaria, spotkania tematyczne;
  • prowadzi działalność edukacyjną organizując szkolenia i kursy skierowane do uczniów, studentów, młodych liderów politycznych, pracowników administracji.

 

Jednocześnie OAP – na prywatne zlecenia krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji – opracowuje raporty, ekspertyzy i analizy oraz świadczy usługi doradcze w wybranych obszarach związanych z funkcjonowaniem polityki.