Skip to main content

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI PRAWA Z UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE


4 lipca 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się spotkanie ze studentami prawa i przedstawicielami Koła Naukowego Schola Legem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat krzewienia oddolnych inicjatyw i postaw obywatelskich przez młodych ludzi. Dyskutowano o idei społeczeństwa obywatelskiego, czym powinna być i jakie formy przybiera (pomimo tego, że społeczeństwo obywatelskie nie jest zdefiniowane w ustawie zasadniczej, ani nie można go jednoznacznie zdefiniować, to należy w sposób pośredni wprowadzić jego obecność w DNA Konstytucji RP), ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawie o petycjach, prawie o stowarzyszeniach. 

Rozmawiano o tym, że społeczeństwo obywatelskie jest budowane poprzez uświadamianie na temat możliwych form działania każdego obywatela i cudzoziemca oraz edukację w zakresie podstawowych zasad rządzących ekonomią, polityką i prawnymi aspektami życia codziennego. Dyskusja toczyła się wokół idei społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia mieszkańców małych miejscowości i wsi, co pozwoliło uczestnikom spotkania dostrzec problemy związane m.in. ze świadomością podejmowania oddolnych inicjatyw i wywierania realnego wpływu na rzeczywistość, co, niestety, w obecnych realiach zastąpione jest biernością i podporządkowaniem się.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na niedostrzegane przez ogół społeczeństwa problemy osób z niepełnosprawnościami, które, wbrew pozorom, można rozwiązać w szybki i prosty sposób, jeżeli tylko znajdzie się wola do pozytywnych zmian i chęć działania.

Wizyta w biurze MISO była okazją do przekazania młodym studentom prawa tematów bliskich każdemu zaangażowanemu obywatelowi, poszerzyła horyzonty w zakresie zmian, jakich można dokonać w lokalnych społecznościach – a co najważniejsze – poprzez narzędzia takie jak referenda, które są dostępne, lecz niezbyt często wykorzystywane przez społeczeństwo.