Skip to main content

Bezpieczeństwo państwa: temat dla społeczeństwa obywatelskiego?


6 kwietnia 2017 roku odbyło się VI spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim pt. „Bezpieczeństwo państwa: temat dla społeczeństwa obywatelskiego?” z udziałem Gości Specjalnych: gen. Stanisława Kozieja i gen. Adama Rapackiego, a także w obecności zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztofa Olkowicza. Spotkanie zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce stworzyło płaszczyznę do rozmów na temat bezpieczeństwa państwa i roli jaką pełni w tym obszarze społeczeństwo obywatelskie.

Dyskusję rozpoczęło wprowadzenie gen. Stanisława Kozieja, w którym Gość Specjalny podjął się diagnozy bieżącej sytuacji geopolitycznej państwa w kontekście polityki obronnej i działań dyplomatycznych. W swoim wystąpieniu prof. Koziej wskazał na rosnące znaczenie sieciowego zaangażowania instytucji państwa w umacnianiu bezpieczeństwa kraju - zwłaszcza w kontekście zapobiegania, zdecentralizowanym ze swojej natury, atakom terrorystycznym. Jednym z zadań państwa w tym zakresie jest – zdaniem generała Kozieja – powszechne uświadamianie obywateli o potencjalnych zagrożeniach w celu wypracowania mechanizmów wczesnego ostrzegania.

Następnie głos zabrał gen. Adam Rapacki, koncentrując swoje wystąpienie na różnorodnych aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego państwa oraz działalności służb mundurowych w tym zakresie. Gość Klubu Debat przedstawił podczas swojej prelekcji liczne historie i interesujące anegdoty ze swojej wieloletniej pracy w polskiej policji i administracji rządowej. Odnosząc się do bieżącej sytuacji w służbach mundurowych generał wskazał, że wypaczeniem jest odchodzenie wysoko postawionych funkcjonariuszy, w sile wieku, na emeryturę. W kontekście wymiaru obywatelskiego w budowaniu bezpieczeństwa kraju, gen. Rapacki wskazał, że państwu potrzebne są autorytety i pozytywistyczna praca u podstaw ludzi oddanych służbie Rzeczypospolitej.

W dalszej części spotkania głos zabrali zgromadzeni na sali Goście, zadając liczne pytania m.in. o znaczenie potrzeby wypracowania strategii bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, aktualną politykę kadrową w wojsku i służbach specjalnych oraz jej wpływ na zdolność do prowadzenia działań obronnych i operacyjnych, a także o ocenę zmian legislacyjnych skutkujących likwidacją prokuratur wojskowych. Zainteresowanie audytorium wzbudziły również kwestie wpływu aktualnej sytuacji imigracyjnej ze Wschodu na bezpieczeństwo Polski, konstytucyjne instrumenty wpływu przez Prezydenta RP na politykę bezpieczeństwa państwa oraz próba poszukiwania w przestrzeni publicznej męża stanu europejskiego formatu, na wzór wybitnych europejskich polityków – Charles'a de Gaulle'a, Konrada Adenauera czy Margaret Thatcher.

Uczestnicy Klubu Debat zastanawiali się wspólnie również nad następującymi zagadnieniami:

  • próby zdefiniowania społeczeństwa obywatelskiego w aspekcie bezpieczeństwa państwa;
  • relacja pomiędzy kształtującym się społeczeństwem obywatelskim a poziomem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
  • rola społeczeństwa obywatelskiego w zastępowaniu lub realizacji funkcji i instytucji państwowych;
  • społeczeństwo obywatelskie - wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa państwa?;
  • narzędzia społeczeństwa obywatelskiego oddziałujące na politykę bezpieczeństwa państwa;
  • zaangażowanie obywateli w takie inicjatywy jak np. Ochotnicze Straże Pożarne, Straże/Patrole Obywatelskie i in.;
  • Wojska Obrony Terytorialnej;
  • ocena aktualnej sytuacji w służbach mundurowych - w szczególności w wojsku, policji i służbach specjalnych.

Klub Debat o Społeczeństwie Obywatelskim to projekt zainicjowany w 2015 roku przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. W ramach tego projektu organizujemy dyskusje z wybitnymi postaciami życia publicznego, poświęcone problemom, wyzwaniom i szansom, stojącym przed nowoczesnym społeczeństwem obywatelskim. Do debat Klubu zapraszamy aktywnych liderów organizacji pozarządowych, think tanków, przedstawicieli biznesu, kultury, nauki, polityki, administracji i mediów. Celem projektu jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich, zwiększenie poziomu partycypacji społeczno-obywatelskiej oraz poszerzanie wiedzy w wybranych obszarach życia publicznego. Spotkania są również okazją do nieformalnych konwersacji z naszymi gośćmi oraz wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów z innymi osobami, zaangażowanymi w ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.